logo
        
 
 
 
 
Cele statutowe
 
 
 Celem fundacji jest pomoc społeczna tj:
1.   Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób dorosłych
2.   Ochrona i promocja zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych,
3.   Wspieranie innych organizacji pozarządowych,
4.   Promowanie postaw pro-społecznych,
5.   Poszerzanie wiedzy naukowej z zakresu pomocy społecznej i     psychologicznej,
6.   Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego,              
      społeczności lokalnych,

7.   Wspieranie rozwoju osobistego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom dla dzieci i                       młodzieży oraz dorosłych,
8.
   Prowadzenie innowacyjnych programów oddziaływań społecznych oraz naukowa ich  
      weryfikacja,

9.
  Prowadzenie badań naukowych w obrębie zagadnień statutowych.
10. Budowanie społeczeństwa informacyjnego,

11. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
12. Promowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego,
13. Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw indywidualnych,
14. Rozwój lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich oraz doskonalenie kadr                               gospodarczych, społecznych i politycznych,
15. Promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na       dyskryminację w tej dziedzinie
16. Wspieranie i edukacja na rzecz rodzicielstwa zastępczego
17. Wspieranie aktywności senioralnej 
 
 Ponadto udzielanie pomocy oraz wsparcia:
18. Dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin                 niepełnych lub wielodzietnych,
19. Niepełnosprawnym,
20. Młodzieży  sprawiających problemy wychowawcze,
21. Rodzicowi samotnie wychowującemu dzieci.
22. Osobą będącym czasowo lub długotrwale bezdomnym,
23. Osobą bezrobotnym,
24. Osobą uzależnionym jak i zagrożonych uzależnieniem,
25. Liderom młodzieżowym.
26. Seniorom
 
Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie, prowadząc działalność o charakterze pożytku publicznego, w szczególności poprzez:
1.   Zakup żywności,
2.   Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej,
3.   Organizowanie i finansowanie wypoczynku, w tym kolonii i wycieczek,
4.   Organizowanie terapii dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków  psychoaktywnych, 5.   Organizowanie terapii oraz grup wsparcia dla rodziców uzależnionych od środków                   psychoaktywnych,
6.   Świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz rodzica samotnie                           wychowującego dzieci,
7.   Wspieranie grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej młodzieży, w tym                 młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiającej problemy                                   wychowawcze, organizowanie placówek świadczących pomoc takiej młodzieży,
8.   Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
9.   Organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w             zdobywaniu wykształcenia,
10. Aktywizację zawodową młodzieży oraz ich rodziców,
11. Organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania               rodzica samotnie wychowującego dzieci 
12. Prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy rodzicowi pracującemu i samotnie         wychowującemu dzieci, w zakresie godzenia roli zawodowej z rodzicielską,
13. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami                     Fundacji, o których mowa w § 6 i 7 Statutu,
14. Organizowanie, prowadzenie doradztwa personalnego, zawodowego,                                     psychologicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
15. Organizowanie, prowadzenie zajęć rozwijających zdolności twórczego myślenia,
16. Prowadzenie i organizowanie działań z zakresu psychoedukacji w szkołach,                             świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
17. Organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń rozwijających                                             umiejętności psychospołeczne dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów (rodziców,                 nauczycieli),
18. Prowadzenie innych działań zgodnych z celami Fundacji.
  
 
 


 
 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
logo

Opole, ul. Damrota 2a/6-7, tel. 77 441 12 29
e-mail: info@dobroczynca.pl


 
 
UE